?

Log in

No account? Create an account
 
 
i like crispy ones with cheese dips ♥
01 May 2009 @ 09:27 pm
Balisa
Author: takeoutfries 
Word Count: 732
Rating: PG
Characters: Masuda Takahisa, Tegoshi Yuya
Genre: Romance, Humor
Summary: Sadyang hindi maiiwasan ang ganoong pakiramdam.

Author's Notes: My first attempt at writing fanfiction in my native tongue. (Just because I am weird and on a major writer's block) I think it's going to be awkward. I can predict it now. Haha. Written about a year ago, moved from my old journal and backposted.

At iyon nanaman ang hindi niya maipaliwanag na nararamdaman, parang mga paruparong nagliliparan sa loob ng kanyang tiyan. )
 
 
Current Mood: nostalgicnostalgic
Current Music: w-inds. - Past Tense